Werkwijze

In samenspel met potentiële belanghebbenden, of op eigen initiatief, onderzoekt Van der Werf & Partners een traject met een bepaald bedrijfseconomisch, sociaal-cultureel of ecologisch oogmerk.
Dit traject kan een strategische, functionele of operationele scope hebben.
Nadruk ligt hierbij op de relevantie van de missie en doelstellingen, de te volgen aanpak en de mogelijke vormen van samenwerking.

Eventuele politieke en maatschappelijke consequenties worden onderzocht, geëvalueerd en bij relevante instanties bepleit.

Indien haalbaar wordt vervolgens onderzocht met welke partijen en
instanties een (beleids-)programma, een besturingsinitiatief, dan wel concrete samenwerkingsprojecten kunnen worden gestart.
Het bureau ondersteunt met regievoering en onderhandeling het gehele traject: visie-ontwikkeling, bepaling van het ambitie-niveau, de te volgen strategie, communicatie, organisatie-ontwikkeling en financiering/fondsenbemiddeling in samenspel met belanghebbenden, deskundigen en financiers; indien noodzakelijk wordt de inrichting en de besturing van de samenwerkingsrelaties zelf ter hand genomen.

Vormen van samenwerking in de praktijk zijn:
* Internationale ondernemingsallianties
* Joint ventures
* Publiek-private samenwerkingen
* Samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie en duurzame ontwikkeling